top of page

Terms & Conditions

ביטולים

ביטול השתתפות בסדנה ע"י המזמין:

 1. מזמין השירות רשאי לבטל את העסקה ו/או ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

 2. אופן הביטול ומתן הודעת הביטול:

  1. לצורך ביטול ההשתתפות יש ליצור קשר עם נותן השירות בשיחת טלפון ו/או במייל, פרטי הדוא"ל והטלפון של נותן השירות רשומים באתר תחת לשונית "צור קשר", רק אישור של נותן השירות בדבר קבלת הפניה לביטול, ייחשב כמתן הודעת ביטול (להלן: "הודעת הביטול").

  2.  ביטול עסקה יתבצע עד לא יאוחר מ -  14 ימים מיום ביצוע ההזמנה.

  3.  ביטול עסקה שנעשה בהודעת ביטול שניתנה עד 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה יזכה את מזמין השירות בהחזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות ההזמנה, זאת בתנאי שהודעת הביטול ניתנה 10 ימים לפני מועד מתן השירות/קיום הסדנה.

  4.  ביטול עסקה בהודעה שניתנה לאחר 14 ימים מועד ביצוע ההזמנה לא תזכה את מזמין השירות בהחזר כספי. ככל והודעת הביטול תתקבל עד 10 ימים לפני מועד קיום הסדנה, תתאפשר דחייה של מועד הסדנה למועד אחר פנוי שיימסר לו ע"י נותן השירות.

  5.  שינוי מועד לקיום הסדנה – מזמין שירות המעוניין לדחות את מועד הסדנה הקבוע, יוכל לעשות כן אל מול נותן השירות ולשנות למועד אחר שפנוי (בתנאי שפנוי), זאת בתנאי שהודעתו בדבר הרצון לשנות את מועד הסדנה יינתן 7 ימים לפני המועד לקיום הסדנה. ניתן לשנות את מועד הסדנה כאמור, פעם אחת בלבד, לא יתאפשר שינוי של מועד הסדנה בפעם השנייה ולא יינתן החזר כספי.

  6.  על אף האמור בסעיפים 2.4-2.5. ביטול או שינוי סדנה מטעמי אבל, מצב בריאותי ו/או אירוע חריג ובלתי צפוי, יהיו נתונים לשיקול דעת נותן השירות שיעשה מאמצים לגלות רגישות וגמישות.

    

ביטול השתתפות בסדנה ע"י נותן השירות:

 1. נותן השירות רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמין השירות, ונותן השירות ימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או ישיב לו כל סכום ששולם בגין רכישת השירות, ככל ששולם.

 3. זולת השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמין השירות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי נותן השירות ו/או מי מטעמו ו/או בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 4. במידה ותתבטל עסקה ע"י נותן השירות נותן השירות רשאי חלף השבת התשלום, להציע מועד חלופי למתן השירות בעלות שוות ערך. בוטלה עסקה כאמור, נותן השירות לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין השירות ו/או למי מטעמו או לצד שלישי.

bottom of page