top of page

Privacy Policy

מדיניות פרטיות

  1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של נותן השירות. נותן השירות לא יעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר.

  2. נותן השירות  לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של נותן השירות.

  3. למרות האמור לעיל, נותן  השירות יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בנותן השירות ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי נותן השירות לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי נותן השירות צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

  4. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של נותן השירות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי נותן השירות ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נותן השירות.

  5. נותן השירות יהיה רשאי לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

  6. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של נותן השירות ו/או הנובעים מכח עליון, נותן השירות לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

bottom of page