top of page

Terms & Conditions

תקנון

תקנון ותנאי שימוש באתר – www.advarois.com

א. כללי:​

 1. תקנון זה ותנאי השימוש המפורטים בו מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת השירות ו/או המוצר מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר. טרם שימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה, הנך מוזמן לקרוא פרטים אלה בקפידה שכן שימוש באתר מהווה הסכמה מלאה לכל התנאים והתקנון. התנאים חלים על כל משתמש בכל דרך אפשרית לרבות במחשב, פלאפון או כל מכשיר אחר המאפשר גישה לאתר. 

 2. השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד ואולם התקנון ותנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לשני המינים. 

 3. אין בתקנון ו/או בתנאי השימוש כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן הת התשמ”א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על סוג השירות שניתן באתר זה. אלא במקום שבו הוראות חוק הגנת הצרכן מאפשרות להתנות ו/או להוסיף עליהן.

 4. הנהלת האתר ונותן השירות עושים כל שביכולתם כדי להציג בו את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים ו/או השירותים שניתנים במסגרתו ו/או המוצעים לרכישה. על אף האמור, מובהר בזאת כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות ו/או טעויות סופר. הנהלת האתר ונותן השירות לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות ובכל מקרה, בכל מקום שבו יש למזמין השירות ו/או המוצר ספק ו/או חוסר במידע המפורט באתר, הוא מוזמן ליצור קשר עם נותן השירות באופן ישיר.

 5. תמונות המוצרים ו/או השירותים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד.

 6. חל איסור להעתיק ו/או לעשות שימוש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בתכנים מתוך האתר זולת לצורך שימוש באתר ו/או לצורך רכישת השירותים ו/או המוצרים באתר.

 7. הנהלת האתר ונותן השירות שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ו/או לשנות תקנון זה והתנאים לשימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

 8. בביצוע רכישה ו/או הזמנת שירותים באתר מאשר המזמין כי הוא רשאי וכשיר על פי כל דין לבצע את ההזמנה כאמור וכי הוא מבין ומסכים לתקנון ולתנאי השימוש. מזמין השירות מאשר בזאת כי הוא עושה שימוש בכרטיס אשראי תקין בעל תוקף, שהוא בעליו ו/או בעל הזכות והאישור לעשות בו שימוש. 

 9. ההזמנה תירשם על שם המזמין לפי הפרטים שהוזנו על ידו במקומות הרלוונטיים באתר. 

ב. רכישת סדנאות ו/או שירותים ו/או מוצרים באתר:​

 1. רכישת הסדנאות באתר תתבצע ראשית באמצעות בחירת סוג הסדנה המבוקשת ולאחר מכן באופן של בחירת מועד מתאים ופנוי לפי היומן המוצג. על מזמין השירות להזין נתונים נכונים בלבד ולהקפיד בבחירת המועד הרצוי והמתאים שכן ביטול ו/או שינוי התאריך יתאפשר רק על פי האמור תקנון זה ולפי שיקול דעת נותן השירות.  

 2. ההזמנה תכלול את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. הנהלת האתר ונותן השירות רשאים לשמור לעצמם את פרטי המזמין לצורך שימוש פנימי ובקרה.

 3. אישור הזמנה סופי יינתן רק לאחר הזנת אמצעי תשלום ואישור נותן השירות ו/או הנהלת השירות על חיוב האשראי.

 4. אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, מזמין השירות ו/או המוצר יתבקש למסור פרטי כרטיס אשראי, פרטים אישיים של בעת הכרטיס,  תוף הכרטיס ובמידת הצורך גם קוד.

 5. נותן השירות והנהלת האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר ו/או בסוג כרטיס אשראי ספציפי, וכן להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד. נותן השירות יהיה רשאי לשנות ולעדכן את מחירי הסדנאות מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.  

 6. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

 7. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.

 8. באחריות המזמין לבדוק אישור העסקה על ידי חברת האשראי ככל ולא בוצע חיוב לא תבוצע עסקה מול נותן השירות.

 9. ככל וקיימות מגבלות רפואיות ו/או אלרגיות של מי מהמשתתפים בסדנה, על מזמין השירות לעדכן את נותן השירות מיד עם ביצוע ההזמנה.

ג. ביטול השתתפות בסדנה ע"י המזמין:

 1. מזמין השירות רשאי לבטל את העסקה ו/או ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

 2. אופן הביטול ומתן הודעת הביטול:

  1. לצורך ביטול ההשתתפות יש ליצור קשר עם נותן השירות בשיחת טלפון ו/או במייל, פרטי הדוא"ל והטלפון של נותן השירות רשומים באתר תחת לשונית "צור קשר", רק אישור של נותן השירות בדבר קבלת הפניה לביטול, ייחשב כמתן הודעת ביטול (להלן: "הודעת הביטול").

  2.  ביטול עסקה יתבצע עד לא יאוחר מ -  14 ימים מיום ביצוע ההזמנה.

  3.  ביטול עסקה שנעשה בהודעת ביטול שניתנה עד 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה יזכה את מזמין השירות בהחזר כספי מלא בניכוי 5% מעלות ההזמנה, זאת בתנאי שהודעת הביטול ניתנה 10 ימים לפני מועד מתן השירות/קיום הסדנה.

  4.  ביטול עסקה בהודעה שניתנה לאחר 14 ימים מועד ביצוע ההזמנה לא תזכה את מזמין השירות בהחזר כספי. ככל והודעת הביטול תתקבל עד 10 ימים לפני מועד קיום הסדנה, תתאפשר דחייה של מועד הסדנה למועד אחר פנוי שיימסר לו ע"י נותן השירות.

  5.  שינוי מועד לקיום הסדנה – מזמין שירות המעוניין לדחות את מועד הסדנה הקבוע, יוכל לעשות כן אל מול נותן השירות ולשנות למועד אחר שפנוי (בתנאי שפנוי), זאת בתנאי שהודעתו בדבר הרצון לשנות את מועד הסדנה יינתן 7 ימים לפני המועד לקיום הסדנה. ניתן לשנות את מועד הסדנה כאמור, פעם אחת בלבד, לא יתאפשר שינוי של מועד הסדנה בפעם השנייה ולא יינתן החזר כספי.

  6.  על אף האמור בסעיפים 2.4-2.5. ביטול או שינוי סדנה מטעמי אבל, מצב בריאותי ו/או אירוע חריג ובלתי צפוי, יהיו נתונים לשיקול דעת נותן השירות שיעשה מאמצים לגלות רגישות וגמישות.

    

ד. ביטול השתתפות בסדנה ע"י נותן השירות:

 1. נותן השירות רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למזמין השירות, ונותן השירות ימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין בשווי עלות הסדנה.

 3. זולת השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למזמין השירות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי נותן השירות ו/או מי מטעמו ו/או בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 4. במידה ותתבטל עסקה ע"י נותן השירות נותן השירות רשאי חלף השבת התשלום, להציע מועד חלופי למתן השירות בעלות שוות ערך. בוטלה עסקה כאמור, נותן השירות לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין השירות ו/או למי מטעמו או לצד שלישי.

 5. בקרות אירוע בלתי צפויי כגון: שביתה כללית במשק ו/או בתחבורה הציבורית ו/או במוסדות החינוך ו/או בקרות אירועים ביטחוניים, מבצעים צבאיים, מגיפות, מצב בריאותי של נותן השירות שאינו מאפשר קיום הסדנה במועד, סגרים וכיוצב', נותן השירות יהיה רשאי להודיע למזמין השירות על ביטול מועד הסדנה שנקבעה. במקרה זה, מזמין השירות לא יהיה זכאי
  להחזר כספי אך יוכל לתאם השתתפותו לסדנה במועד אחר שיתקיים, ללא תוספת תשלום. 

 6. הודעה על ביטול הסדנה כאמור תישלח למזמין השירות באמצעות כתובת הדוא"ל ו/או באמצעות מסרון לטל' הנייד, על פי הפרטים שעדכן מזמין השירות במועד ביצוע ההזמנה.

 7. למען הסר ספק, ביטול מועד סדנה מהסיבות שפורטו לעיל, לא יזכו את מזמין השירות בהחזר כספי ו/או בזכות לפיצוי ו/או שיפוי כלשהו, מזמין השירות יהיה רשאי לממש את הזמנתו ולתאם מועד אחר שירצה להשתתפות בסדנה.

ה. זכויות יוצרים:

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של נותן השירות בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.advarois.com) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכוש של נותן השירות. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. 

 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה. 

 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

ו. אחריות:

 1. נותן השירות (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, בשימוש באתר ו/או בקשר למוצרים והחומרים באמצעותם מתקיימת הסדנה.

 2. נותן השירות (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי נותן השירות עושה ויעשה כמיטב יכולתו לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

ז. סודיות ופרטיות:

 1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של נותן השירות. נותן השירות לא יעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר.

 2. נותן השירות  לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של נותן השירות.

 3. למרות האמור לעיל, נותן  השירות יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בנותן השירות ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי נותן השירות לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי נותן השירות צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 4. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של נותן השירות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי נותן השירות ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי נותן השירות.

 5. נותן השירות יהיה רשאי לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

 6. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של נותן השירות ו/או הנובעים מכח עליון, נותן השירות לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

ח. סמכות שיפוט ייחודית:

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. 

 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בבאר שבע  הסמכות הבלעדית לדון בה.

bottom of page